regulamin

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie EmilyHome będącym własnością Emilii Domańskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Skrowaczewskiego 23/64, zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, pomiędzy osobą składającą zamówienie , zwaną dalej Kupującym a Sprzedającym.
 4. Złożenie zamówienia poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego formularza jest jednoznaczne ze zgodą na zawarcie transakcji oraz zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę EmilyHome w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 5. Ceny towarów wystawionych w naszym sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych. Sklep na prośbę klienta może wystawić fakturę VAT.
 6. Do ceny towaru należy doliczyć koszt transportu. Każdorazowo koszty transportu pokrywa Kupujący.Transport może odbyć się za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z obowiązującym cennikiem lub za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Każdorazowo w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki. Zamówienia realizowane będą w ciągu 48 godzin od daty zaksięgowania wpłaty na konto firmy EmilyHome lub w innym terminie uzgodnionym wcześniej z klientem.
 7. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających realizację zamówienia sklep skontaktuje się z Klientem za pomocą e-mail lub telefonicznie w celu uzupełnienia danych, zmiany lub anulowania zamówienia w przypadku niedostępności zamawianego towaru.
 8. W okresie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego klient ma prawo bez podania przyczyny do zwrotu towaru oraz wymiany towaru na inny, pod warunkiem jednak, iż towar nie będzie nosił znamion użytkowania i zostanie zwrócony w oryginalnym opakowaniu na koszt Kupującego.  W przeciwnym wypadku sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zwrotu i odesłania go zamawiającemu na jego koszt. Równowartość pieniężna za zwrócony towar zostanie przekazana przelewem bankowym na podany rachunek, w terminie 14 dni (od daty dostarczenia zwróconego towaru do siedziby firmy). W przypadku zwrotu towaru Klient poniesie koszt przesyłki. Sklep nie przyjmuje zwrotów za pobraniem.
 9. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek i w czasie transportu.
 10. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w sytuacji uzasadnionego podejrzenia uszkodzenia towaru podczas transportu i sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika Poczty Polskiej lub Kuriera. W przypadku takim sklep zaoferuje Kupującemu ten sam towar , a w razie jego braku na magazynie, zaproponuje inny w podobnej cenie lub zwróci równowartość wpłaconej przez klienta wartości towaru.
 11.  Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru ( z wyłączeniem sytuacji opisanej w pkt. 12, gdzie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikami sklepu) powinny być kierowane w ciągu 3 dni od daty odebrania przesyłki na adres mailowy : sklep@emilyhome.pl. Sprzedający ma obowiązek skontaktować się z Kupującym w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia reklamacji w celu ustalenia sposobu jej realizacji.
 12. Sklep nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi a wynikających z niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Zamawiającego. Jednocześnie pracownicy sklepu dołożą wszelkich starań aby zdjęcia towarów były jak najbardziej zgodne z rzeczywistością.
 13.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, do usuwania i wprowadzania do oferty sklepu nowych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych . 
 14.  Pracownicy sklepu dołożą wszelkich starań aby zamówienie zrealizowane zostało z należytą uwagą i w regulaminowym terminie.
 15. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.), dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celach sprawozdawczości finansowej i wystawiania dokumentów sprzedaży przez sklep. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz usunięcia ich. Dane Klienta nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom oraz wykorzystywane w sposób sprzeczny z ustawą.
 16. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie, klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, w celu realizacji zamówienia.
 17. Wszelkie spory dotyczące umowy kupna-sprzedaży strony ,w pierwszej kolejności ,będą starały się rozwiązać polubownie . W przypadku braku  porozumienia strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby Sprzedającego.